Edukacja w systemie brytyjskim

Kontynuowanie edukacji dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii.


Szkolnictwo w Anglii – poradnik dla rodziców

W czerwcu 2016 roku wydany został poradnik pt. Szkolnictwo w Anglii przeznaczony dla emigrantów i specjalistów pracujących z emigrantami. Poradnik został opracowany przez specjalistów Uniwesytetu Middlesex w Londynie przy współpracy z Centrum Badań Polityki Społecznej (SPRC).

Opracowanie kierowane jest przeze wszystkim do nowoprzybyłych do Wielkiej Brytanii rodziców – emigrantów, ale może być także pomocą dla nauczycieli pracujących z emigrantami, władz lokalnych; organizacji pracującymi z rodzinami emigrantów oraz innych specjalistów świadczących pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Poradnik w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej jest dostępny tutaj.


Informacje dla rodziców w pytaniach i odpowiedziach

Niedawno przybyliśmy do Wielkiej Brytanii/Planujemy przyjazd w najbliższym czasie – co powinniśmy zrobić, aby nasze dziecko kontynuowało edukację?

Obecnie w Wielkiej Brytanii jest obowiązek edukacji do 17 roku życia dziecka. Ta regulacja obowiazuje od września 2013.

W Anglii i Walii system edukacji dzieli się na cztery poziomy:

 1. Primary school– szkoła podstawowa (5 – 11)
  2. Secondary school – szkoła średnia niższego stopnia (gimnazjum)  (11- 17)
  3. Further education – szkoła średnia wyższego stopnia (liceum) (17 – 19)
  4. Higher education – szkoły policealne i szkolnictwo uniwersyteckie (po zdaniu egzaminów A-level)

Dzieci do 17 roku życia

Wszystkie dzieci na terenie Anglii między 5 a 17 rokiem życia są uprawnione do bezpłatnej publicznej edukacji.

Wiekszość szkół państwowych zobowiązana jest do realizacji Narodowego Programu Nauczania. Najbardziej popularne rodzaje szkół na tym poziomie to :

 • community schools(szkoły lokalne) nadzorowane przez lokalny urząd dzielnicowy (local council), pozostające poza wpływem prywatnego sektora lub  religijnych grup wyznaniowych
 • foundation schools,które cieszą się większą swobodą organizacyjną niż community schools
 • academies(akademie) niepodlegające nadzorowi lokalnego urzędu dzielnicowego (local council) prowadzone przez ciało zarządzające szkoły (zarząd), mające możliwość realizacji zmodyfikowanych lub autorskich programów nauczania
 • grammar schools (szkoły ponadpodstawowe o rozszerzonym programie nauczania) są prowadzone przez lokalne urzędy dzielnicowe, ciało założycielskie lub powiernicze, przyjmujące kandydatów na podstawie wyników w nauce i organizujące w większości egzamin wstępny do szkoły.Na terenie Wielkiej Brytanii działąją także szkoły prywatne, wyznaniowe oraz szkoły dla dzięci o szczególnych potrzebach w nauce.

Rodzice przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii powinni najpierw skontaktować się z urzędem (council) na terytorium swego nowego miejsca zamieszkania. Departament do spraw edukacji (Department for Education) w urzędzie będzie w mocy doradzić, jakie są na danym terenie regulacje dotyczące dzieci zza granicy oraz jakie szkoły znajdują się na danym terenie i w których z nich są dostępne miejsca.

Dokładne wymagania co do przyjęcia dziecka do szkoły są ustalane i egzekwowane lokalnie. Każda szkoła posiada ciało odpowiedzialne za przyjęcia do szkoły i decydujące o tym, komu przydzielone zostaną miejsca.

Nauka w szkole podstawowej i średniej (primary, secondary school) podzielona jest na cztery części, zakończone egzaminami. Uczniowie przystępują do nich w wieku 7, 11, 14 i 16 lat. Ostatni z tych egzaminów – General Certificate of Secondary Education (GCSE) level – umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach dla uczniów powyżej 16 roku życia (Further education), college’ach lub podjęcie pracy.

Na terenie Anglii istnieje także możliwość złożenia elekronicznej aplikacji o przyznanie miejsca w szkole dla dziecka. Serwis dostępny jest przez stronę internetową dostępną tutaj.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji, zachęcamy do odwiedzeniastron internetowych Department for Educationgdzie znajdą Państwo m.in. informację o rodzajach szkół oraz generalne wiadomości na temat edukacji w Wielkiej Brytanii.

Dzieci od 17 do 18 lat

 W wieku 16 lat dzieci zwykle przystępują do egzaminów GCSE (odpowiednik polskiej „małej matury”), których zdanie jest niezbędne, aby kontynuować naukę na poziomie A-Level, zwykle przez dwa lata, przygotowywującą do egzaminów A-level (matura), które umożliwiają aplikowanie o miejsca na uczelniach wyższych.

Szkoły zapewniające edukację na poziomie przygotowującym do egzaminów A- level to: General further education (FE) colleges – są to placówki szkolne zapewniające edukację po 16 roku życia po ukończeniu secondary school (szkoły średniej niższego stopnia), ale jednocześnie nie są częścią szkolnictwa wyższego na poziomie uniwersyteckim lub policealnym. Program tych szkół może mieć różny zakres, od zapewnienia podstawowych przedmiotów takich jak matematyka i język angielski, do oferowania zaawansowanych programów edukacyjnych (Higher National Diplomas).

Większość oferowanych zajęć obejmujących język angielski i matematykę są bezpłatne, również dodatkowe zajęcia mogą mieć charakter bezpłatny, jeśli uczeń jest poniżej 24 roku życia i przygotowuje się poraz pierwszy do uzyskania kwalifikacji GCSE lub A-level.

Osoby w wielu 16- 17 lat mogą podjąć pogimnazjalną edukację (further education (FE)) w pełnym wymiarze programowym w szkole lub dla osób pracujących, w college’u.

Jeśli uczeń poniżej 18 roku życia kończy szkołę średnią niższego stopnia lub college to zagwarantowane jest dla niego miejsce w systemie zajęć ponadgmnazjalnych (FE) i rozpoczyna on dalszą edukację od kolejnego roku szkolnego – jesienią następnego roku. Należy skontaktować się ze szkołą lub lokalnym urzędem w celu otrzymania informacji jaka oferta jest w danym momencie dostępna w tym zakresie.

Jakiego typu szkołami są Sixth Form Colleges i na jakim poziomię kształcenia zapewniają edukację?

Sixth Form Colleges – nie są częścią publicznego szkolnictwa. Są one niezależnymi i autonomicznymi instytucjami edukacyjnymi zapewniającymi naukę na poziomie 16 – 19 lat. Szkolne regulacje oraz ustawodastwo nie mają zastosowania wobec Sixth Form Colleges, których obowiązują osobne regulacje. (the Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009; the Further and Higher Education Act 1992)

Młodzież powyżej 18 lat

Po zdaniu GCE A-level młodzież może kontynuować naukę w szkołach lub college’ach, wybierając kursy zawodowe zakończone zdaniem General National Vocational Qualifications (GNVQs) lub kontynuować naukę kończącą się otrzymaniem stopnia dyplomowanego specjalisty (Diploma). Może również aplikować na uniwersytet.

Co to jest Diploma?

Uczniowie w wielu 14 – 19 lat mogą uzyskać tytuł dyplomowanego specjalisty, który łączy wiedzę akademicką z praktyką zawodową. Kursy dyplomowe zostały ustanowione w porozumieniu z pracodawcami, szkołami i wyższymi uczelniami. Zapewniają rozwój umiejętności i wiedzy potrzebnej do dalszej/wyższej edukacji oraz podjęcia zatrudnienia.

Wszystkie kursy dyplomowe są dostępne na trzech poziomach: podstawowym (Foundation -level 1), wyższym (Higher – level 2) oraz zaawansowanym (Advanced – level 3). Obecnie dostępnych jest 14 kursów dyplomowych w następujących dziedzinach: Inżynieria, IT, Kreacja i Media, Budownictwo, Społeczeństwo, zdrowie i rozwój, Fryzjerstwo i kosmetyka, Ochrona środowiska, Szpitalnictwo, Biznes, Administracja i Finanse, Projektowanie produktów, Turystyka, Sektor publiczny, Sport i wypoczynek.

Co to jest GNVQs and NVQs?

GNVQs (General National Vocational Qualifications) łączą ze sobą elementy wiedzy ogólnej z wiedzą zawodową oraz z pracą. Wyłącznie wiedzę zawodową można zdobyć na kursach National Vocational Qualifications (NVQs). Bazują one na umiejętnościach wiedzy i kompetencjach wymaganych przez pracodawców poszczególnych sektorach. NVQs mają 5 poziomów zaawansowania.

Więcej informacji w tej sekcji strony wkrótce.

Powrót do góry Back to top