Edukacja w języku ojczystym

Edukacja w zakresie języka polskiego oraz tzw. przedmiotów ojczystych (polska historia, geografia, kultura Polski; występujące osobno lub razem jako „Wiedza o Polsce”) jest w Wielkiej Brytanii edukacją uzupełniającą.

Jeżeli planują Państwo powrót do kraju jeszcze w okresie edukacji szkolnej dziecka; jeżeli myślą Państwo, że dziecko wróci do kraju na czas studiów wyższych; jeżeli liczą się Państwo z powrotem do kraju w którymkolwiek momencie, należy zadbać u dziecka o dobry poziom znajomości języka polskiego i jego wiedzę o własnym kraju.

To zadanie należy przede wszystkim do rodziców. Jest konieczne, aby rozmawiać z dzieckiem w domu po polsku i zarażać go miłością do ojczystego języka i kultury. Warto zainteresować dziecko polskimi książkami i czasopismami, odwiedzać polską księgarnię i bibliotekę, oglądać polskie filmy czy słuchać polskiego radia. Celem nie jest ukazanie wyższości polskiej kultury nad inną, ale otwarcie przed dzieckiem bogactwa, jakie niesie za sobą przynależność do różnych kultur, posiadanie silnych korzeni i znajomość kultury ojczystego kraju na równi z kulturą kraju, w którym dziecko mieszka.

W trosce o to, by zachować w dzieciach dobrą znajomość języka polskiego jak i wiedzę o kulturze ojczystego kraju, rodzice dzieci polskich mieszkający na terenie Wielkiej Brytanii i organizatorzy życia polonijnego podejmują trud zakładania i prowadzenia Polskich Szkół Sobotnich.

Zapisanie dziecka do szkoły sobotniej jest dobrowolne i nie zastępuje codziennej edukacji w systemie angielskim. Polska Szkoła Sobotnia nie jest odpowiednikiem szkoły w systemie polskim. Świadectwo ukończenia danego roku/klasy w Polskiej Szkole Sobotniej nie jest ekwiwalentem świadectwa ukończenia klasy na podobnym poziomie w szkole w Polsce.

W ciągu kilku godzin zajęć w tygodniu, szkoła sobotnia nie jest w stanie zrealizować programu nauczania obowiązującego w systemie polskim. Jest natomiast w stanie zadbać o zakrzewienie w dziecku przynależności do polskiej kultury, podnosić poziom znajomości języka polskiego, zaznajamiać z ważnymi dziełami polskiej literatury, wydarzeniami w historii Polski, elemantami polskiego dziedzictwa kulturowego, przygotować do zdawania egzaminów z języka polskiego. W ten sposób szkoły sobotnie pomagają kształtować wielokulturową świadomość dziecka oraz jego przywiązanie do wartości i tradycji, z których się wywyodzi.

Dzieci kontynuujące edukację w angielskim systemie do momentu zdawania egzaminów GCSE (odpowiednik polskiego poziomu egzaminów gimnazjalnych) i A-Levels (odpowiednik polskiego poziomu egzaminów maturalnych), mogą wybrać język polski jako jeden z przedmiotów egzaminacyjnych. Szkoły prowadzą zajęcia dla młodzieży na tym poziomie edukacji tak, aby przygotować do tych egzaminów. Dobre wyniki uzyskane na tych egzaminach przyczyniają się do średniej oceny z egzaminów, a także stanowią atut w aplikowaniu na wyższe uczelnie.

W przyszlości nauka w Polskiej Szkole Sobotniej jest w ten sposób w stanie ułatwić powrót do kraju, zaaklimatyzowanie się na powrót w polskim systemie edukacji, studia na polskiej uczelni wyższej czy znalezienie pracy w Polsce.

Powrót do góry Back to top