FAQ

 1. Czy jest obowiązek zapisania dziecka do polskiej szkoły?
  Nie, zapisanie dziecka do Polskiej Szkoły Sobotniej jest dobrowolne.
 2. Czy nauka w PSS jest płatna? Jakie są koszty?
  Polskie Szkoły powstają z dobrej woli rodziców i utrzymywane są przede wszystkim z ich składek. Dlatego nauka jest płatna. Koszty te ustalane są indywidulnie w każdej z placówek. Zasadniczo kształtują się w granicah £100-150 za semestr nauki. Przy zapisaniu do szkół kolejnych dzieci, rodzice otrzymują zwykle zniżki.
 3. Czy moje dziecko będzie przyjęte do szkoły ze względu na wiek? Czy też do tej samej klasy, do której chodzi w angielskiej szkole?
  Kryteria przyporządkowania dzieci do grup są ustalane indywidulanie przez szkoły. Niekoniecznie kryterium jest tu rocznik, ale częściej poziom, na którym dziecko zna język polski. Zwykle przed przyjęciem do określnonej grupy, w szkole ceniany jest poziom dziecka tak, aby nauczanie w grupie, do której dziecko będzie przyjęte, najlepiej odpowiadało jego potrzebom.
 4. Czy w szkole sobotniej realizowany jest program szkoły w Polsce?
  Szkoła sobotnia, ze względu na ograniczoną liczbę godzin (kilka godzin w tygodniu) nie jest w stanie realizować w całości, ani nawet w większej części całego programu szkoły w systemie polskim. Znaczenie ma również fakt, że często znajomość języka polskiego u różnych dzieci w grupie jest różna i nauczyciele robią wszystko, aby swój program nauczania przystosować tak, aby spełniać potrzeby całej grupy. Z tych powodów nie jest możliwe, aby realizowano w szkole pełen program szkoły w Polsce.
 5. Czy dziecko otrzyma na koniec roku szkolnego polskie świadectwo?
  Nie, szkoły wystawiają świadectwa ukończenia klas w Polskich Szkołach Sobotnich.
 6. Czy dziecko zapisane do polskiej szkoły sobotniej otrzyma legitymację szkolną?
  Na mocy ustawy uchwalonej przez polski parlament i wchodzącej w życie 21 kwietnia 2017 r., uczniowie szkół polonijnych (a także ich nauczyciele) będą mieli możliwość otrzymania polskich legitymacji szkolnych. Dokumenty wydawane są przez Konsulat RP właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Więcej informacji można przeczytać na stronach Ambasady RP w Londynie (londyński okręg konsularny – wybrane hrabstwa południowej Anglii) i lokalnych urzędach konsularnych: Konsulat RP w Manchesterze (manchesterski okręg konsularny – wybrane hrabstwa północnej Anglii i Walia) i Konsulat RP w Edynburgu (edynburski okręg konsularny – Szkocja i Irlandia Północna).
  Dobrą alternatywą dla polskiej legitymacji szkolnej jest karta ISIC (International Student Identity Card), która jest dokumentem potwierdzającym status ucznia lub studenta na całym świecie. Przysługuje ona uczniom szkół średnich i gimnazjów powyżej 12. roku życia. Upoważnia do korzystania z wielu różnych zniżek oraz – w zależności od wybranego wariantu karty – ubezpieczenia. Wystawiana jest także studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich) bez ograniczenia wiekowego. Okazana w zestawie z dokumentem tożsamości, zapewnia także zniżki na przejazd większością polskich środków transportu publicznego. Informacje na temat karty oraz jak ją wyrobić w Wielkiej Brytanii znajdują się tutaj (a jak w Polsce – tutaj).
 7. Czy świadetcwo ukończenia klasy w PSS będzie honorowane w szkole w Polsce, w momencie, gdy wrócimy do kraju?
  Nie, są to świadectwa ukończenia klas w szkole uzupełniącej i nie są one równoważne ze świadectwem szkoły polskiej. Bez wątpienia jest jednak fakt, że uczęszczanie dziecka do polskiej szkoły uzupełniającej za granicą będzie miał wpływ na możliwość kontynuacji edukacji w szkole w Polsce.
 8. Czy są w Anglii szkoły, w których zajęcia odbywają się więcej niż raz w tygodniu.
  Jedyną taką szkołą według naszej wiedzy obecnie jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie. Szkoła ta działa na innych zasadach niż Polskie Szkoły Sobotnie zarejestrowane w PMS. W celu uzyskania informacji na ten temat należy kontaktować się bezpośrednio z tą szkołą.
 9. Czy egzaminy GCSE i A-Level to egzaminy równoznaczne z egzaminami gimnazjalnymi i maturalnymi w Polsce?
  Nie, są to egzaminy uznawane w angielskim systemie edukacji. Ich specyfikacja jest inna niż odpowiedniki tychże egzaminów w Polsce, dlatego, że w Wielkiej Brytanii język polski jest nauczany jako język obcy – i tak też traktowany jest ten egzamin. Zakres wymagań jest więc zupełnie inny, niż w przypadku egzaminów z języka polskiego zdawanych w Polsce.
 10. Czy w Polskich Szkołach Sobotnich są również przedszkola/klasy przedszkolne?
  To zależy od indywidualnej szkoły – w niekórych są grupy przedszkolne, w niektórych nie. Należy kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio ze szkołą.
 11. W mojej okolicy nie ma Polskiej Szkoły Sobotniej – co mam zrobić?
  Jeżeli w Państwa okolicy nie funkcjonuje żadna Polska Szkoła Sobotnia, można rozważyć założenie nowej placówki. Więcej informacji na ten temat czytaj tutaj
 12. Jestem niezadowolony z /mam uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły, do której uczęszcza moje dziecko – gdzie się zwrócić?Polskie szkoły uzupełniające to niezależne organizacje społeczne. W przypadku jakichkolwiek zażaleń lub nieprawidłowości należy odwołać się do wewnątrzszkolnych procedur składania zażaleń i postępowania w celu rozwiązania kwestii spornej. Podjęcie dialogu jest kluczowe dla rozwiązania kwestii konfliktowych. Rozmowa może wyjaśnić wątpliwości oraz pomóc znaleźć konsensus. Dyrektor ma obowiązek poinformować, jaka jest formalna procedura składania zażalenia i jego rozpatrzenia.W przypadku sytuacji narażającej dzieci na niebezpieczeństwo należy zgłosić uwagi, zaniepokojenie do angielskich instytucji takich jak lokalna gmina local council bądź w przypadkach ekstremalnych na policję. Polska Macierz Szkolna nie nadzoruje pracy polskich szkół uzupełniających i nie interweniuje w przypadkach wewnętrznych sporów.
Powrót do góry Back to top