Informacja o otrzymanym w 2017 r. wsparciu finansowym ze środków Kancelarii Senatu RP

W roku 2017 Polska Macierz Szkolna otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

W ramach zleconego Stowarzyszeniu przez Kancelarię Senatu projektu „Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania” Polska Macierz Szkolna otrzymała:

Dofinansowanie utrzymania struktury PMS:

  • Koszty osobowe pracowników biura PMS.

Dofinansowanie w ramach tego działania wyniosło łącznie £60,599.45.

Dofinansowanie działalności PMS:

  • Szkolenia dla kadr zarządzających szkołami,
  • Konferencje nauczycieli polskich szkół uzupełniających,
  • Konkursy i wydarzenia dla uczniów,
  • Promowanie edukacji polonijnej,
  • Działalność wydawnicza PMS.

Dofinansowanie w ramach tego działania wyniosło łącznie £21,629.04.

W ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” zleconego Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” przez Kancelarię Senatu 112 polskich szkół uzupełniających w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uzyskało częściową refundację kosztów bieżącego utrzymania szkoły w kategoriach: koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń oraz koszty dojazdów do szkół. Łączne kwoty refundacji przekazanych szkołom wyniosły 1,241,849.29 zł, w tym:

  • Czynsz, opłaty eksploatacyjne i ubezpieczenia: 1,176,342.17 zł,
  • Dojazdy do szkół: 65,507.12 zł.