Konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej im. Świętej Królowej Jadwigi w Forest Gate-Ilford

Polska Macierz Szkolna chciałaby poinformować o Konkursie na Dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej w Forest Gate – Ilford

Poniżej znajdują się informacje dotyczące konkursu. Oficjalna ofertę można znaleźć tutaj

 

O szkole:

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Św. Królowej Jadwigi została założona w 1956.
Obecnie liczy około 500 uczniów w klasach od wczesnoszkolnych do gimnazjalnych.
Szkola ma wieloletnie tradycje, które ma zamiar wykorzystać do prowadzenia dalszego rozwoju, modernizacji, usprawniania oraz budowania dalszej przyszłości dla utrzymania założonego celu:

 

Nasz cel:

Szerzenie wiedzy ogólnej o polskich tradycjach, kulturze a nade wszystko kształcenie języka polskiego. Edukacja w naszej placówce ma z założenia ma wspomagać utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu.  Atmosfera stworzona przez nasza społeczność niesie radości płynąca z przebywania wśród rówieśników dzielących podobne dziedzictwo kulturowe.

 

Oferta:

Zarząd szkolny ma przyjemność rozpisania konkursu na stanowisko nowego: Dyrektora to spraw Edukacji w naszej placówce.
Poszukujemy osoby na to stanowisko na okres 5ciu lat.

Oferujemy stanowisko o wysokim stopniu samodzielności z możliwością wdrażania w życie własnych pomysłów i inicjatyw a także duże wsparcie zarządu w realizacji projektów rozwojowych. Profesjonalna kadra nauczycieli pracujących nad tym, aby każde dziecko osiągnęło swój potencjał oraz pozytywnie nastawionych uczniów, lubiących uczęszczać na lekcje. Dodatkowo gwarantujemy wsparcie rodziców, oferujących swój czas i pomoc w realizacji projektów.

 

Charakterystyka Idealnego Kandydata:

Poszukujemy Dyrektora z wizją edukacji i funkcjonowania placówki w zgodzie z celami placówki. Osoby otwarta na dialog, zdecydowana w działaniu, która umiejętnie zainspiruje dzieci, nauczycieli i rodziców.
Idealny kandydat będzie efektywnym komunikatorem, który będzie w stanie zorganizować cala społeczność do współpracy.

 

Wymagania:

 1. Kandydat posiada kwalifikacje nauczycielskie.
 2. Ma wypracowana praktykę w zakresie pracy w szkole.
 3. Ma podobne doświadczenie jako dyrektor w szkole, placówce edukacyjnej lub ma doświadczenie menadżerskie w tego typu instytucjach.

 

Zakres obowiązków:

 1. Funkcja Dyrektora odpowiada do Zarządu szkoły złożonego z przedstawicieli Rodziców.
 2. Stanowisko odpowiedzialne jest za sprawy dydaktyczne, pedagogiczne i edukacyjne w szkole.
 3. Reprezentuje Szkołę na zewnątrz na różnych funkcjach związanych ze szkołą po czym składa z nich sprawozdania reszcie grona i Zarządowi szkoły.
 4. Dyrektor nadzoruje pracę nauczycieli, asystentów klasowych oraz wolontariuszy, zapewnia standardy nauczania. Jest dla nauczycieli pierwszym punktem do kontaktów w sprawach związanych z edukacją dzieci.
 5. Współpracuje z instytucjami edukacyjnymi: innymi szkołami, uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi. Jest odpowiedzialny za wypełnianie wymogów sporządzonych przez różne organizacje partnerskie, zwierzchnie.
 6. Dyrektor odpowiedzialny jest za hospitacje lekcji, oferuje wsparcie, przygotowuje plan szkolenia oraz wizje doskonalenia metod nauczania dla całego Grona Pedagogicznego.
 7. Jest odpowiedzialny za regularną komunikacje z całym Gronem pedagogicznym w zakresie tematów dotyczących życia szkoły, rodziców, spraw z Zarządu szkolnego.
 8. Dyrektor jest czynnym członkiem Grona pedagogicznego oraz osoba pośrednia między rodzicami a nauczycielami i pomiędzy Zarządem, a nauczycielami w sprawach prawnych dydaktycznych i organizacyjnych.
 9. Osoba wypelniająca stanowisko ma za zadanie umiejętne planowanie potrzeb finansowych wypływających z pełnionej funkcji oraz pracy innych nauczycieli.
 10. Jest odpowiedzialny za dobór kadry nauczycielskiej i proces rekrutacyjny; również przeprowadzanie spraw dyscyplinarnych i zwolnień jeśli taka potrzeba zajdzie przy wsparciu ze strony Zarządu szkoły.
 11. Sprawdza kwalifikacje i przygotowanie nauczycieli i asystentów.
 12. Przechowuje informacje o wykształceniu swojej kadry.
 13. Ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających wykształcenie Kadry do wglądu Zarządu.
 14. Dyrektor będzie dbał o profesjonalny rozwój swojej kadry poprzez delegowanie na szkolenia, konferencje, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z Polską Macierzą Szkolną.
 15. Dyrektor jest odpowiedzialny(a) za zwoływanie zebrań Grona Pedagogicznego i jest ich przewodniczącym. W zebraniach tych uczestniczą wszyscy nauczyciele i asystenci.
 16. Deleguje nauczycieli na imprezy okolicznościowe organizowane przez PMS, ZNPZG i inne oraz uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych.
 17. Organizuje spotkania i zaprasza do szkoły instytucje, wykładowców, w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów.
 18. Dba o wysoki poziom kulturalny i edukacyjny uczniów.
 19. Decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń dla uczniów skierowanych do placówek edukacyjnych.
 20. Sprawuje pieczę nad Sztandarem Szkoły.
 21. Mianuje członków Grona Pedagogicznego do odznaczeń i wyróżnień.
 22. Wraz z Prezesem ustala grafik szkolny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV na adres e- mail: info@polskaszkolailford.co.uk

Pytania można także kierować pod nr tel: 07762283935

Data zamknięcia wniskow: 30.11.2018