Pomoc finansowa dla Polskich Szkół Społecznych w Wielkiej Brytanii w 2017 r.

W ramach zadania „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” w 2017 r., realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu RP z dnia 12 lipca br.,  istnieje możliwość uzyskania przez polskie szkoły społeczne w Wielkiej Brytanii częściowego dofinansowania kosztów działalności. Przedmiotem dofinansowania będą następujące rodzaje kosztów: koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń oraz koszty dojazdów do szkół i instytucji kultury. 

Zapraszamy Polskie Szkoły Społeczne w Wielkiej Brytanii do nadsyłania zgłoszeń do udziału w projekcie na adres e-mail Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma e-mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

  • posiadają własne konto bankowe
  • mają charakter społeczny
  • funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku szkolnym funkcjonowania lub kolejnym

Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinasowań będą podejmowane po złożeniu do 30.09.2017 r. pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami. Decydować będzie data wpływu dokumentów pocztą do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.

Kontakt dla szkół działających w Wielkiej Brytanii (nie dotyczy Irlandii i USA):

Polska Macierz Szkolna
238-240 King Street, London W6 0RF
tel. +44(0) 208 741 19 93
e-mail: pms@polskamacierz.org
www.polskamacierz.org