Polski nauczyciel w Wielkiej Brytanii

Polskie kwalifikacje nauczycielskie – przełożenie na system brytyjski.

Osoby, które posiadają uprawnienia do nauczania w Polsce, mogą poszukać pracy w swoim zawodzie także w Wielkiej Brytanii.

W celu uzyskania prawa do nauczania i potwierdzenia kwalifikacji nauczycielskich niezbędne jest uzyskanie statusu Qualified Teacher Status (QTS).

QTS to akredytacja wydawana nauczycielom spełniającym standardy zawodowe w Wielkiej Brytanii. Bez QTS nauczyciel nie może być zatrudniony jako wykwalifikowany nauczyciel w szkołach państwowych. QTS nie jest wymagany przy staraniu się o pracę asystenta nauczyciela (Teaching Assistant). Nie polecamy jednak odkładania nostryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje zbyt długo w czasie, by nie zawęzić perspektyw rozwoju zawodowego.

Osoby posiadające uprawnienia do nauczania w Polsce, automatycznie zyskują takie samo prawo w Wielkiej Brytanii, nie trzeba przechodzić żadnych dodatkowych szkoleń, aby uzyskać QTS. Wystarczy wypełnić internetowy formularz dostępny tutaj. Do formularza należy załączyć skany wymaganych dokumentów, takich jak dokument tożsamości, dyplom, uprawnienia nauczycielskie oraz ich tłumaczenia przysięgłe. Rozpatrzenie aplikacji może trwać nawet do 4 miesięcy.

Więcej informacji na temat QTS można znaleźć na stronie:

Pracy w zawodzie można zacząć szukać jeszcze podczas oczekiwania na QTS. Wystarczy zaznaczyć w aplikacji, że posiada się wszystkie kwalifikacje i czeka jedynie na ich potwierdzenie. W trakcie oczekiwania na QTS łatwiej znaleźć pracę jako Teaching Assistant (asystent nauczyciela) lub Supply Teacher (nauczyciel na zastępstwo). Ma to swoje zalety, ponieważ pozwala wdrożyć się w angielski system edukacji oraz poznać wszystkie procedury związane z pracą nauczyciela; będzie to z pewnością atutem podczas starania się o pracę jako wykwalifikowany nauczyciel.

Warto również zarejestrować się w specjalizującej się w zatrudnianiu nauczycieli agencji, gdyż większość szkół szuka pracowników właśnie za ich pośrednictwem.

Kolejnym krokiem po znalezieniu pracy lub agencji zatrudnienia jest przedstawienie świadectwa o niekaralności – Disclosure and Barring Service check (DBS), wcześniej Criminal Chceck Record; które zgodnie z prawem jest wymagane od osób starających się o pracę nauczyciela. Istnieją 3 rodzaje zaświadczeń o niekaralności: standard, enhanced, enhanced with list checks.  W przypadku pracy z dziećmi, obowiązujące jest tzw. enhanced check.

Samemu nie można wnioskować o „enhanced check”, w naszym imieniu zrobi to szkoła, która nas zatrudnia lub agencja pracy, w której chcemy się zarejstrować. Zaświadczenie o niekaralności (DBS check) nie ma określonego terminu ważności; pracodawca indywidualnie ustala, z jaką częstotliwością będzie odświeżane świadectwo o niekaralności.

Więcej informacji na temat świadectwa niekaralności można znaleźć poniżej:

W Wielkiej Brytanii nauczyciel pracujący na pełen etat pracuje zazwyczaj 37 h tygodniowo. Zajęcia zaczynają się zazwyczaj pomiędzy 8.30 a 9.15 i kończą o 15.15  – 16.00. Nauczyciele pracują zazwyczaj 39 tygodni w roku, a rok szkolny podzielony jest na trzy semestry: jesienny (od września do grudnia), wiosenny (od stycznia do kwietnia) i letni (od kwietnia do lipca). Na każdy trymestr przypada tydzień wolnego dla uczniów tzw. „half – term”. Daty przerw świątecznych i wakacji są ustalane przez poszczególne szkoły i władze lokalne, jednak zasadniczo „half – term’s” przypadają kolejno na koniec października/początek listopada, połowę lutego oraz na przełom maja i czerwca. Wakacje przypadają na koniec każdego trymestru: dwutygodniowe wakacje rozdzielają trymestr zimowy od wiosennego oraz wiosenny od letniego. Na koniec trymestru letniego przypadają sześciotygodniowe wakacje.

Szczegółowe informacje na temat zawodu nauczyciela w UK z podziałem na specjalizacje można znaleźć na stronieNational Careers Service. Można tam równiez znaleźć polecane agencje pracy zatrudniające nauczycieli.

Nauczyciele poszukujący pracy mogą również znaleźć wiele wskazówek na stronie Departamentu Edukacji oraz na stronie National College for Teaching and Leadership.

Opracowano: czerwiec 2014


Informacje dla nauczycieli (kwalifikacje polskie) przebywających w Wielkiej Brytanii i planujących powrót do Polski.

1. Nie ma okresu maksymalnej możliwej przerwy w pracy nauczyciela, aby nie utracić prawa do wykonywania zawodu. Dawniejsze maksymalne 5 lat przerwy w uprawianiu zawodu dziś już nie obowiązuje.

Po powrocie z zagranicy, niezależnie od długości pobytu poza krajem, można kontynuować pracę jako nauczyciel.
Kwestią istotną jest stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela wprowadzono w Polsce w roku 2000. Są one następujące: nauczyciel-stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany i profesor oświaty.

Jeżeli nauczyciel wyjechał z Polski przed rokiem 2000, to po powrocie może pracować jako nauczyciel, lecz w najniższym stopniu awansu, czyli jako nauczyciel-stażysta. Ten etap w rozwoju zawodowym nauczyciela trwa 9 miesięcy, po którym to okresie uzyskuje się status nauczyciela kontraktowego. W uzasadnionych przypadkach, na zasadzie uznaniowej, dyrektor szkoły może uznać dorobek powracającego nauczyciela za wystarczający, aby umożliwić pominięcie okresu pracy w stopniu nauczyciela-stażysty i od razu przyjąć do pracy w stopniu nauczyciela kontraktowego. Może to być dorobek zarówno pracy w charakterze nauczyciela przed wyjazdem z Polski jak i praca związana z oświatą wykonywana w Polsce bądź za granicą, np. praca w polskiej szkole sobotniej Nie ma na ten temat bardziej szczegółowych regulacji; jak wspomniano wyżej, jest to kwestia uznaniowa i decyzja należy do dyrektora szkoły.
Nie ma możliwości, aby ‘przeskoczyć ‘ więcej, niż tylko ten jeden stopień awansu zawodowego nauczyciela. Na zmianę nie wpłynie nawet fakt pracy jako nauczyciel w Wielkiej Brytanii przez długi czas bądź fakt posiadania odznaczeń za tę pracę zdobytych podczas pobytu za granicą, np. Medalu Komisji Narodowej, nadawanego przez MEN. Medal KEN nadaje się za zasługi dla oświaty, lecz nie jest to odznaczenie nadawane wyłącznie nauczycielom, ale także na przykład prezesom organizacji oświatowych, dobroczyńcom oświaty etc., dlatego też bycie laureatem Medalu nie wpływa na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Jeżeli nauczyciel wyjechał z Polski po roku 2000, po powrocie do kraju może kontynuować pracę jako nauczyciel w tym stopniu awansu zawodowego, który uzyskał przed wyjazdem i przerwaniem pracy.

2. Lata pracy nauczyciela, który po przyjeździe do Wielkiej Brytanii uzyskał status nauczyciela w kraju pobytu i pracował jako nauczyciel, bądź też pracował jako asystent nauczyciela w szkole brytyjskiej, również nie wpłyną na stopień rozwoju zawodowego nauczyciela w systemie polskim.

Nauczyciel w Polsce zatrudniony jest w oparciu o Kartę Nauczyciela, rozporządzenie prawne nadające zadania nauczycielowi w polskim systemie oświaty. Nauczyciel w Wielkiej Brytanii ma zupełnie inne zadania, nadane w innym systemie, co uniemożliwia przeliczenia czasu pracy na polski system awansu zawodowego nauczyciela.

Akty prawne regulujące wyżej omówione kwestie to:

Właściwy organ w Ministerstwie Edukacji Narodowej do kierowania zapytań na powyższe tematy to Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, tel. (+48) 022 3474312.

3. Mówiąc o stażu pracy nauczyciela, nie mówimy o stażu emerytalnym, który jest osobnym zagadnieniem.

Informacje na stronie ZUS o tym, które jednostki ZUS są właściwe do spraw zatrudnienia w krajach UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym znajdują się tutaj.

Jak podano na w/w stronie, osoby zainteresowane mogą kierować do ww. jednostek pytania dotyczące:

  •  zasad nabycia prawa do emerytur i rent przez osoby posiadające okresy ubezpieczenia w Polsce i za granicą we wskazanych państwach,
  •  zasad obliczania wysokości takich emerytur i rent,
  •  zasad wypłaty oraz transferu ww. świadczeń do państwa zamieszkania,
  •  procedur i formularzy stosowanych przy ubieganiu się o świadczenia z ZUS oraz z państw związanych umowami,
  •  innych kwestii związanych z obsługą spraw emerytalno-rentowych pozostających w kompetencji ZUS.
Powrót do góry Back to top