Bezpieczeństwo dzieci w szkole

Ta sekcja strony zawiera informacje na następujące tematy:

 • Zasady dotyczące Safeguarding Children, czyli Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w szkole – niezbędne dokumenty
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (Health & Safety)

Zasady dotyczące Safeguarding Children, czyli Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci

Informacje z Department for Education.

Polskie Szkoły Sobotnie, jako szkoły uzupełniające (suplementary schools), działające na terenie Wielkiej Brytanii, obowiązują zasady i regulacje wydane przez Department for Education, rządowe ciało odpowiedzialne za legislację dotyczącą edukacji w Wielkiej Brytanii.

Ochrona bezpieczeństwa dzieci jest legalnym obowiązkiem każdego urzędu terytorialnego w Wielkiej Brytanii. Każda organizacja pracująca z dziećmi (łącznie z grupami wolontaryjnymi) jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad prawa dotyczących ochrony dzieci (zob. punkt 43 dokumentu Working together to safeguard children).

W zakresie ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Department for Education wydał i wprowadził w życie dokument „Keeping children safe in education”. Dokument można zobaczyć tutaj.
Ten dokument zastępuje wcześniej wydane dokumenty (np. Safeguarding Children and Safer Recruitment z 2006).

Dokument określa obowiązki lokalnych authorities (urzędów), szkół oraz szkół wyższych w Anglii względem ochrony i promowania bezpieczeństwa i dobra dzieci.

Ciała zarządzające szkołami powinny zadbać o to, aby tak Dyrektorzy szkół, jak i wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z dziećmi odbyli odpowiednie szkolenia niezbędne do właściwego spełniania obowiązku ochrony dzieci. Szkolenie to musi byc powtarzane regularnie co 3 lata.

Department for Education nie określa, na jakim poziomie (level) szkolenie należy odbyć – informacji na ten temat oraz na temat, gdzie dostępne są szkolenia należy szukać w swoim lokalnym authority, czyli w departamencie ds. Edukacji urzędu, na którego terenie znajduje się szkoła. Zasady – np. co do tego, na jakim poziomie należy odbyć szkolenie – mogą się różnić na terenie różnych boroughs, dlatego konieczne jest, aby skontaktować się bezpośrednio z Urzędem wborough, gdzie znajduje się Państwa szkoła.

Safeguarding Children a DBS checks (uzyskanie Brytyjskiego świadectwa niekaralności)

Według zaleceń Department for Education, Zarząd szkoły ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby zatrudnione w szkole i pracujące z dziećmi, przed rozpoczęciem pracy uzyskały Brytyjskie świadectwo niekaralności (DBS check).

Informacji o tym, jak zaaplikować o świadectwo niekaralności, należy zasięgnąć w urzędzie, na terenie którego znajduje się szkoła. Zwykle w dokonaniu aplikacji musi pomóc organizacja zewnętrzna (Umbrella body), ponieważ ilość świadectw, o które aplikują szkoły jest zbyt mała, by szkoła mogła aplikować bezpośrednio do Disclosure and Barring Service w Home Office (agencja rządowa zajmująca sie, m.in. przeprowadzaniem sprawdzenia niekaralności). Lokalny urząd udzieli informacji, z jakimi instytucjami można współpracować w zakresie aplikowania o świadectwa niekaralności.

Szaczegółowe regulacje dotyczące DBS checks, m.in. o tym, które z osób pracujących lub pomagających w szkole obowiązuje DBS check, a które z osób mogą być z niego wyłączone, zawarte są na stronie 59 dokumentu Keeping children safe in education.

Safeguarding Children a rekrutacja pracowników w szkołach

Department for Education stawia przed ciałami zarządzającymi szkołami jeszcze jedno wymaganie, dotyczące procesu rekutacji do pracy w szkole.

Przynajmniej jeden członek panelu rekrutacyjnego musi odbyć szkolenie Safer Recruitment (Bezpeczniejsza Rekrutacja). Szkolenie Safer Recruitment jest otwarte dla wszystkich pracowników pracujących z dziećmi. W sprawie tego, jak organizowane jest szkolenie na terenie, na którym działa Państwa szkoła, należy skontaktować się z lokalnym urzędem.
Kurs oferowany jest również on-line, na przykład przez National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).

Grudzień 2012.
Zrewidowano: Listopad 2015.
Opracowano na podstawie zaleceń Department for Education.


Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w szkole – niezbędne dokumenty

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w szkole jest podstawowym apsektem działania każdej szkoły uzupełniającej.

Wszystkie osoby zaangażowane w funkcjonowanie placówki, w tym osoby zarządzajace szkołą, nauczyciele, inni pracownicy, wolontariusze, rodzice dzieci powinni mieć dokładną wiedzę na temat tego, w jaki sposób szkoła dba o bezpieczeństwo dzieci i jakie zasady są ustanowione przez placówkę dla celów bezpieczeństwa.

Dokument określający te zasady powinien być sporządzony przez każdą szkołę, ściśle przestrzegany i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zasady bezpieczeństwa dzieci stosowane przez szkołę określa polityka bezpieczeństwa (Safeguarding policy, inaczej: Child protection policy). Sposób praktycznego stosowania tych zasad, szczegółowe instrukcje, co należy zrobić w określonych sytuacjach określa procedura bezpieczeństwa (Safeguarding procedure).

Obydwa dokumenty można połączyć w jeden dokument, zawierający w pierwszej części wyszczególnienie zasad (policy), a w drugiej – sposób ich stosowania (procedure).
Dokumentami niezbędnymi są dodatkowo: polisa ubezpieczeniowa szkoły, świadectwa niekaralności pracowników, formularze zgłoszenia dzieci do szkoły, formularze apliakcyjne dla pracowników szkoły.

Nie ma jednego uniwersalnego dokumentu polityki i procedury bezpieczeństwa, który mógłby być stosowany przez wszystkie szkoły. Szkoły różnią się od siebie pod wieloma względami; każda z placówek pracuje w nieco innych warunkach. Zasady bezpieczeństwa muszą być zawsze dostosowane do warunków, w jakich pracuje placówka.

Co powinien określać każdy dokument dotyczący bezpieczeństwa w szkole:

 • osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w szkole i opis jej roli
 • policy statement – czyli opis stanowiska szkoły względem bezpieczeństwa dzieci
 • wyszczególnienie ‚dobrych praktyk’ stosowanych przez szkołę dla celów zapewnienia bezpieczeństwa
 • zasady stosowane podczas wyjazdów, wyjść, wycieczek szkolnych
 • wstęp dla osób/organizacji trzecich podczas zajeć w szkole
 • opis sposobu rekrutacji osób do pracy w szkole z wyszczególnieniem, jak będą tu zachowane zasady ochrony bezpieczeństwa dzieci
 • opis sposobu reagowania na znaki mogące wskazywać na wykorzystywanie dziecka
 • opis – instrukcja dla każdej osoby zaangażowanej w szkołę, jak należy postępować, jeśli zaobserwuje się powyższe znaki oraz jeśli dziecko przekaże, iż jest wykorzystywane
 • informacja o dacie wejścia dokumentu w życie i przewidywanych datach rewizji dokumentu

Wskazane jest, by dokumentowi towarzyszyły także:

 • dokładne definicje zjawisk, które są rozpoznane jako wykorzystywanie dziecka
 • wskazówki, jak można je rozpoznać
 • lista przydatnych kontaktów
 • wzory formularzy odpowiednich do zapisywania i raportowania sytuacji/incydentów objętych procedurą bezpieczeństwa

Wzorowy dokument Child protection policy

Zachęcamy do przejrzenia wzorowo sporządzonego dokumentu regulującego zasady bezpieczeństwa dzieci w szkole.

Dziękujemy Polskiej Szkole Sobotniej im. JC Korzeniowskiego w Canterbury za wyrażenie zgody na zamieszczenie dokumentu na stronie Polskiej Macierzy Szkolnej.


Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (Health & Safety)

Każdego pracodawcę, również takiego, który zatrudnia wolontariuszy, obowiązuje ogólna legislacja w zakresie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy (Health & Safety). Szczegółową informację na ten temat można znaleźć na stronie Health & Safety Executive.
O zasadach Health & Safety w odniesieniu specyficznie do szkół, można przeczytać tutaj.

Health & Safety Executive w sekcji dotyczącej edukacji publikuje również bardzo pomocną Listę kontrolną (Checklist), która pomoże upewnić się, że pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne, są bezpieczne.

Ponadto warto przeczytać wskazówki brytyjskiego Ministerstwa Edukacji w odniesieniu do Health & Safety w szkołach. Dokument dostępny tutaj.

Obowiązkowe dokumenty

Każda szkoła powinna wypracować swoją politykę (policy) dotyczącą Health & Safety oraz towarzyszące jej dokumenty oceny ryzyka (risk assesment).
Wzory tych dokumentów są dostępne na stronie Health & Safety Executive.

Jest to jednak (jak zawsze w przypadku wzorowych dokumentów) tylko ‚szkielet’, dokument, który będzie wymagał uzupełnień stosownych dla warunków, w jakich pracuje każda indywidualna placówka.

Ze względu na pracę z dziećmi, szkoły uzupełniające mają szereg obowiązków poza samą ogólną polityką Health & Safety.
By przeczytać o pozostałych obowiązkach w zakresie ochrony bezpieczeństwa dzieci w szkole, prosimy wrócić do góry strony.

Powrót do góry Back to top